Tlmočenie  a  preklady angličtina slovečina Tlmočenie a preklady angličtina slovečina
Ponuka služieb z/do slovenčiny a angličtiny

Prekladateľské služby

Ponuka

Úradný preklad - preklad s okrúhlou pečiatkou vypracovaný prekladateľom (úradným, resp. súdnym prekladateľom), ktorý je na vykonávanie tejto činnosti oprávnený Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a je zapísaný pod evidenčným číslom v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Odborný preklad - prekódovanie textu zo zdrojového do cieľového jazyka, pri ktorom prekladateľ pracuje s tzv. terminologickými sústavami. Prekladateľ preto musí poznať odbornú terminológiu danej problematiky. Patrí sem najmä preklad textov z oblasti vedy a techniky.

Umelecký preklad - prekódovanie textu zo zdrojového do cieľového jazyka. Prekladateľ analyzuje daný text nielen z hľadiska filologického, ale snaží sa pochopiť aj jeho estetickú hodnotu a zámer autora. Patrí sem preklad beletrie, divadelných hier, filmových scenárov, tituliek a i.

Jazyková korektúra - zahŕňa gramatickú a štylistickú korektúru, t.j. opravu pravopisných chýb, úpravu slovosledu, „kostrbatých“ výrazov a ďalšie zásahy do jazyka textu, ktoré uskutočňuje rodený hovorca.

Cenník


úradný preklad
tarifná odmena za 1 NS podľa Vyhlášky č. 491/2004 Z.z. o odmenách,
náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
19,92 €        
1 normostrana (NS) = 1 800 znakov s medzerami
Na odmene sa môže prekladateľ so zadávateľom aj dohodnúť.
bežný preklad bez použitia CAT nástroja
základná sadzba za zdrojové slovo 0,045 €
základná sadzba za 1 NS 11,50 €
bežný preklad s použitím CAT nástroja (SDL Trados Studio 2015)
základná sadzba za zdrojové slovo 0,04 €

Množstevné zľavy:


Titulkovanie
preklad, tvorba tituliek a časovanie 7,00 €/min.
prepis z videa, preklad, tvorba tituliek a časovanie 11,00 €/min.

Množstevné zľavy:


Všetky uvedené ceny sú len informatívne. V prípade záujmu vypracujem konkrétnu cenovú ponuku, ktorá závisí od druhu prekladu či korektúry, náročnosti textu a iných faktorov. Nie som platca DPH.


Mgr.art. Zuzana Kyseľová
Ružová Dolina 900
919 01 Suchá nad Parnou

+421 908 767 825
info@tlmocenie-preklad.sk